Jump to content
Sign in to follow this  
helenmai

creating storage solutions for their games

Recommended Posts

Các yêu cầu về hình thức khóa luận, luận văn luật kinh tế

 

1 Khóa luận phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (nếu có).

 

1.2 Để đảm bảo tính thống nhất trong trình bày khóa luận và đảm bảo sự tuân thủ quy định về độ dài của khóa luận,

 

a) Viết khóa luận bằng phần mềm MS Word;

 

b) Sử dụng loại chữ (Font): Times New Roman;

 

c) Đặt cỡ chữ (Font size): 13 (thống nhất trong toàn bộ khóa luận)

 

d) Đặt phong cách chữ (Font style): bình thường (Regular)

 

e) Đặt tỉ lệ chữ (Scale): 100%

 

f) Đặt khoảng cách chữ (Spacing): bình thường (Normal)

 

g) Đặt khoảng cách giữa các dòng (Line spacing): 1.3

 

h) Đặt lề (Margins): Lề trên: 2,0 cm; Lề dưới: 2,5 cm; Lề trái: 3,5 cm; Lề phải: 2,0 cm

 

i) Đánh số trang ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy, bắt đầu từ “Phần mở đầu” đến hết “Kết luận”. Không đánh số trang các trang phụ bìa, lời cam đoan, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

 

1.3 Khóa luận được in (hoặc sao chụp) trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).

 

1.4 Khóa luận có độ dài từ 40 đến 50 trang; không tính trang phụ bìa, lời cam đoan, danh mục từ viết tắt, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

`Với dịch vụ thue lam luan van thac si chuyên nghiệp, uy tín của Luận Văn 1080 cùng với đội ngũ giảng viên hùng hậu, không có khó khăn trở ngại nào có thể làm bạn áp lực, hoang mang thêm nữa.

 

2. Yêu cầu về viết tắt

 

2.1 Không được sử dụng chữ viết tắt ở tên đề tài khóa luận và ở bất kỳ tên chương, mục, tiểu mục nào.

 

2.2 Chỉ được sử dụng chữ viết tắt đã được liệt kê tại Danh mục chữ viết tắt. Trước khi sử dụng chữ viết tắt lần đầu trong khóa luận phải viết nguyên văn từ được viết tắt và đặt chữ viết tắt trong ngoặc đơn ngay sau đó (ví dụ: Ủy ban nhân dân (UBND)).

 

2.3 Chỉ sử dụng chữ viết tắt đối với từ hoặc cụm từ được sử dụng nhiều lần trong khóa luận. Không viết tắt những cụm từ dài hay cả vế câu.

 

3 Yêu cầu về trích dẫn và chú thích

 

3.1 Mọi nội dung lấy từ tài liệu khác mà không phải là quy định pháp luật đều phải được chú thích nguồn. Các tài liệu có nội dung được sử dụng trong khóa luận đều phải được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo. Chú thích nguồn phải đúng và đầy đủ các thông tin về tài liệu như trong Danh mục tài liệu tham khảo.

 

3.2 Nội dung lấy từ tài liệu khác có thể được trích dẫn bằng cách diễn đạt lại nội dung đó hoặc trích dẫn nguyên văn.

 

- Trích dẫn bằng cách diễn đạt lại nội dung phải đảm bảo đúng, đầy đủ và không làm sai lệch nội dung được trích dẫn.

 

- Có thể trích dẫn nguyên văn một câu, nhiều câu hoặc chỉ một vế câu, nhưng trong mọi trường hợp phải đảm bảo nội dung được trích dẫn không bị cắt xén làm sai lệch ý nghĩa. Nội dung trích dẫn nguyên văn phải đặt trong ngoặc kép (“…”); trường hợp trích dẫn nguyên văn dài hơn ba (03) câu hoặc năm (05) dòng đánh máy thì nội dung trích dẫn nguyên văn không để trong ngoặc kép, mà phải tách thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 1,27 cm.

 

- Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo.

 

3.3 Đặt chú thích tự động (Insert Footnote), chế độ cuối trang (Bottom of page), đánh số liên tục (continuous) toàn khóa luận (Whole document).

Edited by helenmai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×